Galeries > Trou Noir > Theatrythm > Bahamut Sin
Bahamut Sin